20 de maig 2017


PROJECTE “EMPODERAMIENTO INTEGRAL DE LA MUJER Y RESTITUCIÓN DEL DERECHO A UNA VIDA DIGNA EN PALACAGÜINA 2016-2018” 1a fase 2016-2017

DATA D'INICI: 1 D'AGOST 2016
DATA DE FINALITZACIÓ PREVISTA: 31 DE JULIOL DEL 2017

A Nicaragua l'escletxa de poder i d’accés als mitjans de producció entre les dones i homes, és molt gran. Aquest és un llegat històric fonamentat en raons de classe, de sexe, culturals, socials... Una derivada de l'exclusió cultural -el masclisme- és el gran nombre de llars monoparentals integrades només per la dona i llurs fills (33,10 %). Tanmateix, per sobre de totes aquestes discriminacions estructurals, a Nicaragua la dona s'ha erigit en un dels pilars fonamentals de l'economia nacional i aporta més del 40% del PIB. La majoria ho fan incorporades al sector de "los cuentapropistas" sense drets laborals ni regulació social ni suport financer.

Pel que fa a Palacagüina la majoria de les dones estan sotocupades atès que en gran part viuen a les 22 comunitats rurals. La majoria tenen estudis bàsics i fins i tot algunes han estudiat carreres professionals, però no poden accedir als escassos llocs de treball per problemes de desplaçament, o de supeditació masclista les que tenen parella, o per manca d'autonomia les que són mares solteres....

Les accions del projecte van orientades a:
1-L'apoderament de dones de Palacagüina que viuen diverses formes de discriminació,  amb la voluntat explícita que avancin cap a la seva igualtat efectiva i el seu ple desenvolupament, tan des de la dimensió individual com col·lectiva en els àmbits de la formació, l'apoderament i incidència.
2-Aprofundir la vinculació de l'acció dels titulars d'obligacions i de responsabilitats al reconeixement, respecte, protecció i garantia els drets humans individuals i col·lectius en totes les seves dimensions i en base a les seves respectives competències.

La metodologia per al desenvolupament de les activitats del projecte es fonamenta en una concepció de l’aprenentatge com a procés participatiu, significatiu i funcional. Participatiu en la mesura que implica a les dones titulars de drets a decidir, gestionar i elaborar de forma activa i constructiva les concepcions, els coneixements i les destreses que progressivament aniran fent seves, com també a constatar-ne i avaluar-ne processos i resultats. Significatiu en el sentit que ha d’arrencar de les concepcions, coneixements i destreses que elles ja disposen per enfortir-les i fer-les evolucionar. Funcional perquè allò que construeixin els ha de ser útil per emprar-ho en el context on elles i les seves famílies es desenvolupen. Funcionalitat, significativitat i participació que, al seu torn, els serviran per contribuir a l’evolució d’aquest mateix context cap a cotes més altes de justícia, equitat i responsabilitats compartides.

Tot aquest procés comporta necessàriament la cerca de complicitats i participació activa dels homes en aquesta presa de consciència sobre els drets de les dones a participar en els afers que les concerneixen. Implicar-los en la creació de condicions i dotació d’instruments perquè els sigui factible exercir-los. Com també fer patent la importància i millora per a la vida familiar i de la comunitat que comporta la pràctica de relacions més equitatives, horitzontals i participatives.

Els resultats esperats es poden resumir en un sol punt: A PALACAGÜINA I A NICARAGUA HAN MILLORAT DE MANERA SIGNIFICATIVA LA IGUALTAT DE DRETS DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS I ELS DRETS BÀSICS DE LA LA INFÀNCIA.

Seguidament algunes fotografies fetes en els tallers, dinàmiques...


DOCUMENTAL 25 ANYS D'AGERMANAMENT

CARLOS MEJIA GODOY CANTA EL CRISTO DE PALACAGÜINA A ARBÚCIES